Författaren Glenn Hægerstam är medecine dr. och docent. Efter fem års medicinstudier i Österrike återvände han till Sverige för att forska vid Karolinska Institutet. För första gången i sin karriär ifrågasattes han för sin kristna tro. Det gjorde att han började fundera över vad som innefattas i begreppet sanning. 30 år senare har han skrivit fyra böcker som behandlar vad det innebär att vara människa i relation till begreppen empati, sanning, lidande och ondska.

Att vara kristen var enligt Glenn Hægerstam inget problem i Österrike, ingen tyckte att det var konstigt. När han kom tillbaka till Sverige och Karolinska institutet fick han plötsligt höra att om man är kristen är man inte rationellt tänkande och egentligen inte lämplig att syssla med forskning.

– Kängan från forskarkollegiet var svår att ta och jag började söka en fördjupad förståelse för kunskapsbegreppet. Är det bara resultaten av naturvetenskaplig forskning som kan räknas som sanning eller gäller det även humaniora? Diktsamlingar, bildkonst, musik och så vidare, är det kunskap? Hur står sig sanningen där i förhållande till naturvetenskaplig sanning och hur står den sig i sin tur i relation till kristen sanning, säger Glenn Hægerstam.

”För att läsa mina böcker måste man ha ett genuint intresse för samhällsfrågor, ämnet och lite grundkunskaper, en akademisk bakgrund är inte fel. Men tanken är att de ska kunna läsas utan att man är expert på området”, säger Glenn Hægerstam.

Efter tiden på Karolinska institutet arbetade han 30 år på en läkemedelsindustri. År 2000 blev bolaget uppköpt och Glenn Hægerstam bestämde sig för att sluta. Han blev författare på heltid, avslutade den bokserie om smärta och smärtlindring på 10 volymer som han påbörjat under sin anställning och skrev några andra medicinska böcker.

”Flera kapitel i boken väcker så många frågor att de skulle kunna utvecklas till egna böcker”, skrev Svenska Dagbladets John Sjögren i en recension av Den empatiska människan 2013. Man kan väl säga att han blev bönhörd, för ytterligare tre böcker blev det. Här kan du beställa boken Den empatiska människan.

År 2013 kom Glenn Hægerstams första populärvetenskapliga bok, Den empatiska människan. I boken undersöker han det drygt 100 år gamla begreppet empati ur filosofisk, psykologisk, estetisk och medicinsk synvinkel. Boken fick ett mycket positivt bemötande av såväl läsare som kritiker. I boken konstaterar Glenn Hægerstam att empati är förmågan att känner hur andra mår. Den bygger enligt honom på exempelvis ögonkontakt, att se den andres ansiktsdrag och minspel. Den bygger även på lyssnande, att höra vilket tonfall den andre har när den säger något. Genom att tolka den andres reaktioner känner den empatiska människan sig in i hur den andre upplever sin situation.

– Idag vet vi att vi har arv för en massa saker, men det är miljön som påverkar vilka av de bitarna i vårt stora arv som är aktuella att utveckla. Barnet föds med en form av empati, det har forskningen visat, men det lilla barnet kan också lära sig av med empati eller lära sig mer. Jag tror inte att vi, i och med dataåldern,  blir bättre i det avseendet. En kontakt är när vi läser av kroppsspråk, tonfall osv. Allt det försvinner när vi konverserar över nätet, säger Glenn Hægerstam.

Glenn Hægerstams andra bok, Den sanningssökande människan, skrev han i syfte att förbättra människors förmåga att ha konstruktiva dialog. Han menar att fördomar och emotioner står i vägen för att nå konsensus. I boken Den lidande människan utforskar han vad är lidande är och vad vi menar när vi talar om lidande. Är lidande och smärta samma sak?

Den avhumaniserade människan

Glenn Hægerstam har precis avslutat den fjärde delen i bokserien om människan. Den avhumaniserade människan handlar om ondskans lidande offer och utgår från frågeställningen; hur var det möjligt för SS-officeren att under dagen stå i koncentrationslägret och skicka människor till gaskammaren för att sedan tvätta händerna, gå hem till familjen och spela fyrhändigt piano med sin lilla dotter?

– För honom var det ett jobb. Nazisterna såg inte judarna som människor, de såg dem som en sjukdom som måste utrotas. Avhumaniseringen gör det möjligt för människan att genomföra det omänskliga. Jag ser en stor risk idag att människor i vårt samhälle drar åt det hållet igen. Det första steget ar att kalla någon eller en grupp människor för svin, redan där sker en transformation från medmänniska till djur, säger Glenn Hægerstam.

Vart ifrån kommer din strävan att förstå människan?
– Det låter väldigt gammalmodigt men låt så vara, jag känner någon form av kall. Jag är 78 år. Folk i min ålder är ofta ganska skröpliga men jag har inga svårigheter. Kroppen och huvudet går som tåget och jag känner att det måste finnas någon mening med att det är på det sättet. Att ha ett uppdrag driver mig, säger Glenn Hægerstam.

 

Sammanfattningsvis, kan du nämna tre saker du har lärt dig om människan under dina 30 år som författare?

  1. Psykodynamikern Ludvig Igra har skrivit en bok som heter Den tunna hinnan: mellan omsorg och grymhet. Inspirerad av den har jag lärt mig att alla människor har en ond och en god sida. Det som avgör om det goda eller onda bryter igenom är hur vi förhåller oss till de olika sidorna.
  2. Att ansikte-mot-ansikte-relationen är livsnödvändig för att vi ska ha goda relationer till varandra och att den inte ska underskattas.
  3. Det som var rätt igår är inte rätt nu och det som är rätt idag kommer antagligen att förkastas i framtiden. Då måste vi alltid fråga oss, känns den her informationen rimlig och relevant.