Snart är det val i Sverige och en av ”I Bokhandelns” hjärtefrågor är hur villkoren för kulturarbetare ska förbättras. Finns det något parti som jobbar extra med den frågan? Hur ser det egentligen ut i det olika partierna? Vi bestämde oss för att gå den enkla vägen – att fråga partierna direkt.

Vi mailade ut frågan: ”Hur vill ni förbättra villkoren för kulturarbetare, i huvudsak författare?” till alla riksdagspartierna. Vi lyckades får svar!

Här nedan har vi sammanställt svaren från de olika partierna. Alla svar är partisvar och inte signerat av en specifik politiker.

Socialdemokraterna

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt anslagen till kulturen med 745 miljoner kronor i budgeten för 2018, det är den historiskt största höjningen någonsin. Biblioteksersättningen har höjts två gånger.

Vi kommer att ha en fortsatt hög ambitionsnivå avseende biblioteksersättningen.

Stöden har höjts till enskilda konstnärer, fria grupper inom scenkonst, utställare och arrangörer, konsthallar, litteratur och kulturtidskrifter, konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och annat inom det fria kulturlivet. Vi vill fortsätta dessa satsningar på kultur.

Vi socialdemokrater vill bidra till fler arbetstillfällen för professionella kulturarbetare genom att stödja kulturarrangörer ute i landet så att det finns fler scener och lokaler där kultur kan visas.

Vi vill också att kompetens ska kunna bidra till andra verksamheter, till exempel genom satsningar på kultur i arbetslivet och kultur i vård och omsorg.

Vi vill öka antalet stipendier och göra dem sjukpenninggrundande.

VI vill också stödja kulturarbetarnas fackliga organisationer och intresseorganisationer på kulturområdet i deras arbete för bättre och rättvisa ekonomiska villkor och arbetsförhållanden. Kulturellt yrkesverksamma har rätt till ersättning för sitt arbete. Äganderätt till immateriella verk ger genom upphovsrättssystemet kulturskaparna ekonomisk ersättning. Det är därför av stor vikt att upphovsrätten respekteras och att brott mot densamma beivras.

Vi vill stärka och värna upphovsrätten och därmed kulturutövares möjligheter att försörja sig.

Moderaterna

Minska administrationen för egenföretagande, sänka skatter och utbilda i företagande. Vi tycker bland annat att yrkesverksamma kulturarbetare, som konstnärer och författare, ska erbjudas utbildning i grundläggande entreprenörskap för att utveckla sitt företagande och kunna leva på sitt skapande. Den konstnärspolitiska utredningen har flera intressanta förslag för hur fler ska kunna leva på sitt författarskap, de vill vi gärna titta vidare på. Sedan handlar det också om att man får skälig ersättning vid såväl fysiska som digitala utlån på bibliotek.

Sverigedemokraterna

För oss är det viktigt att politiken tar ansvar för en fungerande infrastruktur, avtal och ersättningar genom de överenskommelser som politiken har träffat med kulturlivet. Det gäller författare som andra kulturarbetare. Däremot är vi kritiska till ett större till att göra kulturarbetare mer beroende av statliga subventioner än idag.

Miljöpartiet

Miljöpartiet i regering har kraftigt höjt biblioteksersättningen två gånger om. Miljöpartiet vill gå vidare med ytterligare förstärkningar av biblioteksersättningen.

Vi har också höjt stöden till den fria konstens aktörer, bl.a. stöden till litteratur och kulturtidskrifter. Det vill vi fortsätta göra.

Ett viktigt nästa steg är att stärka kulturarbetares och konstnärers sociala trygghet. Även som konstnär och kulturskapare ska man omfattas av de offentliga trygghetssystemen. Miljöpartiet vill att konstnärers stipendier och ersättningar ska berättiga till socialförsäkringar. Även pensionsvillkoren behöver ses över.

Centerpartiet

Många kulturarbetare är företagare och frilansare och vi vill förbättra möjligheterna för dessa att kunna ta del av socialförsäkringarna. Vi arbetar också för tillgång till bredband i hela landet. Det är en grundförutsättning för att kunna verka som kulturskapare i hela Sverige. Vi har föreslagit särskilda informationsinsatser till företagare om pensionsplanering eftersom det är en grupp som ofta kan vara utan detta skydd.

Vi vill även satsa på offentliga samlingslokaler. Där sker mycket kulturverksamhet med bland annat möjlighet för kulturskapare inom bland annat teater, musik och litteratur att få uppdrag och nå nya grupper. Vi vill också att en upphovsrättskommission tillsätts som utreder upphovsrätten. En reformerad upphovsrätt behöver både garantera att upphovsrättsinnehavarna får ersättning för sina verk och kunna accepteras av allmänheten. Även kulturarbetare behöver vara med i den diskussionen.

Vänsterpartiet

Den nuvarande kulturarbetsmarknaden innebär att många kulturskapare befinner sig i en osäker frilanstillvaro och ofta hamnar utanför de vanliga försäkringssystemen med rätt till a-kassa, pension och sjukförsäkring. Professionellt verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. För det krävs bland annat att kulturskaparna får en bättre ersättning för sitt arbete, att fler får fast anställning på kulturinstitutionerna och att socialförsäkringarna anpassas efter den verklighet som många kulturskapare lever i.

Liberalerna

Vi vill att en utredning ska se över kulturskapares sociala trygghet (i syfte att förbättra den!). I det ingår till exempel att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen behöver ge trygghet även för den med oregelbundna inkomster, och för den som har inkomster i form av stipendier. Försäkringskassan – och Skatteverket – bör erbjuda specialiserad rådgivning och handläggning till kulturskapare. I det offentliga stödet till kulturskapare vill vi se mer av långa stipendier (5-10 år).

Kristdemokraterna

Konsten skänker ett mervärde i livet för alla människor. Det är därför viktigt att de konstnärer och kulturskapare som skapar de konstverk, musikstycken, dansverk och böcker som vi alla får glädje av kan få drägliga livsvillkor och möjligheter att utöva sin konst. Därför menar vi att fler kommuner tecknar MU-avtalet med konstnärerna. Dessutom värnar vi upphovsrätten, då den är själva fundamentet i en fri marknad och möjliggör att konstnärer kan leva på sitt skapande.

Läs också om vilka böcker som är partiledarnas favorit – här kan du göra det