Henrik Heslyks kund är ofta en VD i 40-årsåldern med intresse att bygga ett företag med bra arbetskultur. Samtidigt saknas ofta rätt träning inom HR-frågor. Heslyks hyllade bok Människor till låns ter sig lika mycket som en uppmaning till ett uppvaknande- som ett steg-för-steg-redskap att förhålla sig till när ledning möter nya generationen anställda.

Hitta talang

För många chefer blir det en aha-upplevelse att börja arbeta systematiskt och professionellt med arbetskultur istället för att ”hoppas” på att det ska gå bra. Att förstå drivkrafter som gör anställda till framgångsfaktorer med förbättrat mående är idag kritiska egenskaper för varje chef.

– Företag kan bli så mycket mer professionella i att anställa och utveckla människor. Många medarbetare har inte alls det engagemang i sina jobb som vi kanske tror och hoppas på; ett engagemang som vi behöver särskilt väl vid tillväxt, omställningar och förändring. Många medarbetare funderar dessutom ganska aktivt på att byta deras nuvarande jobb mot något annat. Utifrån detta finns det en risk att arbetsgivare snabbt blir av med sina resurser. En motvikt kan därför bli att bättre hjälpa anställda att få göra det de passar för och att de hamnar rätt i sina uppgifter. Det kommer att ge så väldigt mycket tillbaka.

Henrik Heslyk vet från erfarenheter som psykolog och ledningsrådgivare att felaktig hantering av personal inte bara påverkare hela samhällsbärande yrkesgrupper negativt – det skapar också oro hos ledningar.

– Ledningspersoner har ofta svårt att hitta folk, det finns en oro att människor ska tappa sugen och det finns ofta svårigheter att få till ett ledarskap som ger människor ett uthålligt engagemang. Det är frågor man behöver arbeta med och inte tro att det ska gå av sig självt.

Heslyks bok Människor till låns kommer alltså i en tid där en ny generation anställda kommer med nya prioriteringar som inte luftats i samma grad hos en äldre generation. Den äldre lösningen som alltid har fungerat, att bara köra på, är inte någon bra lösning för den nya generation. Med sina föreläsningar, workshops och möten med ledningsgrupper har Heslyk kunnat hjälpa en mängd företag att bli intressanta för dagens talang istället för att misslyckas. Titeln Människor till låns klingar också om en sund syn på verkligheten.

– Du kan bara låna människor, deras kompetens och engagemang under en begränsad tid. Du behöver se till att er tid tillsammans blir så engagerande för er båda som det bara är möjligt. Som chef får du det engagemang du förtjänar.  Därför ska ni också välja varandra så att ni passar så bra som möjligt. Även anställda ska tänka; vad är min uppgift i förhållande till min talang? Det här kan jag bidra med och det här säger arbetsgivaren att jag behöver få gjort. Om det är två människor som är tydliga mot varandra så blir det bättre.

– Som chef är dina huvudinstrument hur du förhåller dig till människor i med och motgångar. Hur upprätthåller du människors förmåga och hur får du dem att känna att de är med i båten och att ”vi är ett gäng”. I medgång flyter allt. Färre lyckas bra som chef i motgångar.

Köp boken

Samsyn om framtiden

Henrik Heslyk arbetar i regel med företag i tillväxtfas. Ofta är det företag med 30-150 anställda som står inför betydande förändringar.

– Om man är 30 anställda och börjat sprida ut sig eller kravet på att bli fler ligger i en nära framtid då uppstår det frågor. Ofta är det bara det riktigt stora företagen som har rätt verktyg för detta. Förändring är i grunden något postivt och något som människor ofta uppger som roligt med ett jobb. Men utan bra verktyg riskerar kulturen att vattnas ur och personen som trivdes i det lilla gänget fungerar kanske inte lika bra i det stora.

– Att förbereda ett företag är väldigt mycket att förbereda människor. En expansion kan till exempel innebära mer resor och fler utlandskontakter och du ska inte hamna i ett läge där personal inser att det inte var en bra matchning. Därför är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med människor om vad som förväntas idag och imorgon. Människor ska vara beredda på att ta nästa steg så att inte stress uppstår.

För den nya generationen anställda är utveckling samtidigt nödvändigt. Henrik Heslyk jämför med att du går ett antal terminer på universitetet och upplever en stegring. På ett jobb kan svårighetsnivån ofta vara densamma år efter år. Men att få växa med bolaget är viktigt. Företag som lyckas motivera medarbetare med utvecklande uppgifter har högre produktivitet, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. De har dessutom lägre frånvaro och färre olyckor.

– Individen ska både uppleva trygghet och utveckling på en arbetsplats. Det ska finnas samsyn och en ledning måste vara duktig på att kommunicera. Trygghet kan vara att man från ledningens håll signalerar att man finns där och kan hjälpa till.

 

Talangklossarna

”Talent management handlar om att göra strategiska val kring den talang och kompetens som företaget behöver för att växa. Men trots att det finns ett tydligt system och en process handlar arbetet aldrig om att det bara finns ett enda svar. Det visar de enkla träklossarna jag har tagit fram, som är ett ramverk för att jobba med talent management.

Genom att fysiskt och praktiskt arbeta med klossarna ökar teamet sin samsyn kring vad som behöver göras. Tillsammans analyserar ni styrkor och utvecklingsområden för att kunna fylla klossarna med ert innehåll och upplägg. Dessutom, eftersom klossarna är av trä, kommer ni kunna skriva direkt på och använda dem för uppföljning.

Talangklossarna bygger på den interaktiva modell för talangutveckling jag har utvecklat tillsammans med företag i ett tiotal europeiska länder. Modellen kan anpassas och användas lika väl av mindre företag som koncerner med flera tusen anställda.” – Henrik Heslyk

Sista dagen på jobbet

Så kommer dagen då en anställd slutar och hur hanterar du som chef det? Hur behåller företaget kompetensen, hur för man över kunskap och hur jobbar man med återväxt?

– Har vi synsättet att en anställd en dag kommer att sluta så finns det också bra sätt att arbeta med mentorskap och kunskapsöverföring. På en bra arbetsplats blir före detta anställda ambassadörer som sprider budskap om att det är bra att arbeta på arbetsplatsen. Genom att vara en bra arbetsgivare hittar du både talang och skapar ambassadörer när anställda går vidare. Att förstå hur det hänger ihop skapar en väldigt lyckad cirkel.

Även om Henrik Heslyks Människor till låns är skriven utifrån ett företagsperspektiv är den användbar för alla organisationer – från mindre föreningar till stora koncerner. Det är bara med hjälp av långsiktigt motiverade och uthålliga människor som arbetsgivare kan fortsätta att vara attraktiva och relevanta i framtiden.

– Jag har med boken när jag föreläser eftersom det är många som vill diskutera sådant de känner igen. Den är skriven för ledning och de som skapar förutsättningar för en ”kultur”. Många relaterar till sina egna arbetsplatser och ser bristen på god kommunikation. Man hittar ofta värdeord, men sedan hur man gör är en annan sak.

Henrik Heslyk har inte enbart tips till ledning…

– Som anställd ska du utveckla dig själv genom självkännedom. Många får lägga oproportionerligt mycket tid på en syssla som man ej passar till. Vilka talanger kan bli mina styrkor?  Var får jag inspiration och engagemang, vad är min riktning, var passar jag? Kan du svara på det så kan du hitta rätt yrke och arbetsuppgifter.

Köp boken Människor till låns

Henrik Heslyk är psykologen som under tolv år var talent manager och hjälpte Securitas Direct och Verisure under deras expansiva resa genom Europa. Han har också lång erfarenhet från globala managementbolag där han rekryterade och utvecklade chefer och ledningsgrupper.

Henrik har bott i Bryssel under 3 år. Idag arbetar han som ledningsrådgivare, både i Sverige och internationellt, inom området talent management. Där hjälper han organisationer att ta fram och implementera strategier för att locka till sig rätt talanger, utveckla dem och skapa ett uthålligt engagemang.

Under 2019 kommer Henrik Heslyk att fortsätta med föreläsningar och utbildningar. Läs mer

Print Friendly, PDF & Email